1. Object.freeze()

Method này giúp chúng ta đóng băng một object, không thể thêm, thay đổi, xóa, hay ghi đè lên object đang bị đóng băng. Khi thực hiện thay đổi object đó thì nó sẽ throw lỗi ở ​`strict mode`. Áp dụng Object.freeze trong trường hợp đảm bảo tính bất biến của một Object, Giúp mình có thể biết được Object đó đã có giá trị từ trước là những gì và nó không bị thay đổi trong suốt quá trình một ứng dụng chạy. An tâm trong việc code hơn

Example:

let person = {
  name: 'Phi',
  age: 22,
  employment: [
    'Developer'
  ]
}

// Đóng băng object person lại bằng method Object.freeze()
Object.freeze(person)

// Thực hiện thay đổi hoặc thêm mới đối tượng vào object
person.name = 'Lê Vĩnh Phi'
person.age = 23
delete person.employment

// in object và kiểm tra kết quả
console.log(person)
// Expected output:
{
  name: 'Phi',
  age: 22,
  employment: [
    'Developer'
  ]
}

Lưu ý: khi freeze một object thì chỉ freeze những đối tượng ở cấp 1, những đối tượng từ cấp 2 trở đi vẫn có thể áp dụng thay đổi được.

person.employment.push('Gamer');

2. Object.keys() và Object.values()

method Object.keys()  và Object.values() sẽ trả về danh sách keys hoặc values có trong một object

Example:

// Danh sách key có trong object person
console.log(Object.keys(person))
// Expected output:
['name', 'age', 'employment']

// danh sách values có trong object person
console.log(Object.values(person))
// Expected output:
['Phi', 22, ['Developer','Gamer']]

Updating…

Advertisements